Lääneranna Teataja 2019-21
P. 1

  Lääneranna valla ajaleht / Nr 21 / Oktoober 2019
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019
1
  Kaks tegusat aastat
Kui ühinemisleping 2016. aastal vastu võeti, siis selle 4. lisas käsitleti priori- teetsete investeeringute kava aas- tateks 2017–2021 kõigi nelja piirkonna kohta. Kokku sai sellesse kavasse kirja 32 objekti-valdkonda, mille kogu- maksumuseks arvestati kinnitamise- aegsete hindade järgi 15,782 miljonit eurot. Lääneranna valla põhitegevuse eelarve on 8 miljonit eurot ja põhitege- vuse tulem u 500 000 eurot ehk see on summa, mida saab kasutada investee- rimiseks ja laenude tagasimakseks. Tänaseks on ühinemislepingu lisa investeeringutest täielikult teostatud 7 ja teostamisel 13 objekti.
Suurematest investeeringutest on hetkel töös Lihula spordihoone reno- veerimine, kus lisaks tänaseks juba sõlmitud pallimängusaali osale planeerib vallavalitsus järgmiseks aastaks vahendeid ka olmebloki uuen- damiseks. Pallimängusaali valmi- mise lepingujärgne tähtaeg on järgmise
Novembri lõpus möllab meie vallas Orkaan
Hingekuu viimasel nädalavahetusel toimub Saaremaal, Hiiumaal ja Pär- numaal Kaitseliidu suurõppus...
LK 5
Tunnustuste sadu Lääneranna vallas
LK 6-9
Huviringid Lääneranna vallas
aasta 31. juuli. Olmebloki ehituse osas soovime võimalikult kiiresti edasi lii- kuda – volikogu oktoobrikuisel istun- gil kinnitati eelarvestrateegia, kus on järgmisel aastal arvestatud olmebloki renoveerimisega. Samuti sai eelarve- strateegiasse arvestatud Lihula kul- tuurimaja küttesüsteemi ja suure saali renoveerimiseks vajaminevate summa- dega.
Ühe suure investeeringuna on ühinemislepingus ette nähtud ka esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Tänaseks on pärast väga pikki vaidlusi kooskõlastatud ehitus- projekt kõigi asjaomaste ametitega ja vallavalitsus on välja kuulutanud ehitushanke, et saada teada reaalset ehitusmaksumust. Ettevalmistused tervisekeskuse rajamiseks algasid juba 2016. aastal, mistõttu võib eeldada ehi- tuskulude arvestatavat kasvu. Siinko- hal on volikogul otsustuskoht, kui suure kulude kasvuga ollakse nõus investee- ringut tegema. Tervisekeskuse osas on meile sõbralik naabermaakonna leht kirjutanud, et keskuse rajamiseks vajalike arstide arvu koos ei pruugi
Sügisene põld päikesetõusu ajal Foto: Vaiko Noor
misel on renoveerimisprojekt Koonga teeninduskeskuse I korruse ruumide renoveerimiseks perearsti ja apteegi tarbeks. Lääneranna vallas tegutseb kokku neli perearsti, kes võtavad vastu kuues asukohas, millest neli on vallale kuuluvad ja kaks perearstidele kuulu- vad pinnad. Vallavalitsus on seisuko- hal, et perearstiteenuse kättesaadavus on oluline, mistõttu investeeritakse taristusse ja võimaldatakse teenuse osutamist vallale kuuluvatel pindadel.
Kui valla esimene aasta mõõdus suu- resti erinevate alusdokumentide üht- lustamise ja projektide ettevalmista- mise tähe all, siis teisel aastal on ka juba silmaga näha, et mitmed asjad on teostatud või töös. Näiteks tänavaval- gustuses on paigaldatud juba 440 uut lampi kaheksas asulas ja soovime veel paigaldada 60 lampi Lihulasse ja Hanila piirkonna bussipeatustesse. Renovee- ritud ja taastuvenergiale on üle viidud kõik valla objekte kütvad katlamajad. Nii elektrit säästev tänavavalgustus kui ka soodsamat soojusenergiat pakkuvad katlamajad vähendavad kulutusi val- lale kuuluvate hoonete ja rajatiste ülal-
  Mikk Pikkmets Lääneranna vallavanem
Lääneranna vald on tänaseks tegutsenud kaks aastat ning on aeg vaadata mis tehtud ja mis tulemas.
    LK 12
 olla. Tänaseks on jätkuvalt keskuse rajamise osas kehtivad eelkokkulepped kolme perearstiga ning vallavalitsus töötab selle nimel, et need ka jääksid kehtima. Oktoobri keskel renoveeriti perearstile vastuvõturuumid Varbla teeninduskeskuses ning kooskõlasta-
pidamiseks. Oktoobri lõpuks valmib Lihulas Pärnu mnt kergliiklustee ning rajatud ja renoveeritud on mitmeid kilomeetreid kruusa- ja mustkattega teid.
Positiivset meelt ja tegusat tulevikku!
 Uus rubriik:
Lugeja küsib, ametnik vastab
Selleks, et muuta Lääneranna Teataja paberlehe sisu veelgi huvitavamaks ning kaasata selle valmimisse ka valla koda- nikke, alustame järgmisest paberlehe numbrist uue rubriigiga
“Lugeja küsib, ametnik vastab”. Julgustame siinkohal valla elanikke saatma oma küsimused Lääneranna Teataja toimetuse e-postile ajaleht@laaneranna.ee.
Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe küsimuse, mis puudutab võimalikult paljusid valla kodanikke ning palub ametnikul, kelle vastutusalasse see küsimus kuulub, sellele vastata.
UUDISED INTERNETIS ajaleht.laaneranna.ee
      

   1   2   3   4   5