Page 2 - Lääneranna Teataja 2019-21
P. 2

  2 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019
Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja
17. oktoobril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu kahe- kümne viies istung, kus osales 16 ning puudus 5 vallavoli- kogu liiget. Päevakorras oli 10 punkti. Vastu võeti 3 mää- rust ja 4 otsust.
» Otsustati jätkata järgmisel volikogu istungil määruse eelnõu “Lääneranna Muuseumide arengukava aas- tateks 2020–2023” II lugemisega.
» Otsustati suunata II lugemisele määruse eelnõu “Lääne- ranna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO põhimäärus”.
» Võeti vastu Lääneranna valla 2019. aasta III lisaeelarve.
» Kinnitati Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019–
2022.
» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu töökorda.
» Otsustati arvata kohanimeregistrist välja Tuudi küla Antsuküla tee ja Vana-Tuudi tee liikluspinnad ning tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 28.05.2009. a otsuse nr 19 “Kohanime määramine” punktid 1.3 ja 1.4.
VALITSUS
» Otsustati osaleda Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic välisprojektis “Railway Heritage”, pro- jekti maksumusega Lääneranna valla osas kuni 84 000 eurot. Lääneranna vallas on eesmärk korrastada kuna- gise Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee tamm ning muuta see matkajatele, tervisesportlastele ja tehnika- ajaloo huvilistele kättesaadavamaks ja kasutatavaks.
» Otsustati võtta kinnisvara aadressiga Lääneranna vald, Koonga küla, Koonga keskus 3–5 (kinnistu nr 3798206, katastriüksus 33404:002:0144) kingitusena vastu.
» Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne- ranna vallale kuuluv ühetoaline korter aadressil Töös- tuse 2–17, Lihula; kahetoaline korter aadressil Kon- nalupsu 4, Tõusi küla ja 1/2 kinnistu mõttelist osa reg- istriosa numbriga 7789650 lähiaadressiga Hendriku, Rannu küla.
» Toimus rahvaalgatusel esitatud otsuse eelnõu “Ujula rajamine Lihula linna” arutelu.
Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 14. no- vembril kell 14.00 Lihula Kultuurimajas.
   Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
 Lea Heinsoo
Lääneranna valla sekretär-registripidaja
Perioodil 15. september – 10. oktoober 2019 toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine, hoolekandeasutuses hool- damise määramine, tugiisikuteenuse osutamine, kodu- teenuse osutamine, igapäevaelu toetamise teenuse võimaldamine väljaspool SKA-d, maaüksuste sihtotstar- vete ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, ehi- tisele teenindusmaa määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, puurkaevude asukohtade kooskõlastamine, hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete heakskiitmine, huvitegevuse toetuste eraldamine, ühtse jäätmemahutiga liitumine, korraldatud jäätmeveoga liitu- mise kohustusest erandkorras vabastamine ning korralda- tud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahul- damata jätmisele otsustati järgmist:
» Omandati Lääneranna vallale isiklik kasutusõigus Kadaka külas asuval Mullakalliste kinnisasjal (registri- osa nr 1413606, katastritunnus 86301:004:0032).
» Lisati Lääneranna valla 2019. a hankeplaani avatud ideekonkurss “Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus”. Ideekonkursi korral- damisse kaasatakse mittetulundusühing Eesti Arhitek- tide Liit. Konkursi väljakuulutamise ajaks määrati oktoober 2019. Kinnitati ideekonkursil osalejate kvali- fitseerimiskomisjon, ideekonkursi žürii koosseis ja au- hinnafond.
» Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate kul- tuuriasutuste osutatavate teenuste hinnad ja tunnis- tati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 29. märts 2018 korraldus nr 183 “Lääneranna vallale kuuluvate teenuste hindade kehtestamine”.
» Lõpetati riigihange “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõt- lusala taristu väljaehitamine”. Ainsa pakkujana osales AS YIT Eesti. Otsustati jätta pakkuja kvalifitseeri-
mata kvalifitseerimistingimuste mittevastavuse tõttu. Hankemenetlus lõpetati hankelepingut sõlmimata.
» Lõpetati lihtmenetlusega riigihange “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse omanikujärelevalve teenus”. Kõik esitatud pakkumused lükati tagasi hankelepingu objekti puudumise alusel.
» Lõpetati väikehange “Lääneranna Vallavalitsuse arhiivi korrastamise tööd” eesmärgiga korrastada endiste Koonga, Lihula ja Varbla valla säilitusväärtusega doku- mendid ja anda need üle hoiustamiseks Rahvusarhii- vile. Edukaks tunnistati Kespri Arhiiv OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet- luse tingimustel.
» Lõpetati väikehange “Ühisveevärgi- ja kanalisatsioo- ni osade projekteerimine” eesmärgiga anda tehni- line lahendus Lääneranna vallas Matsalu Veevärk AS-le kuuluva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torus- tike osade väljaehitamiseks. Edukaks tunnistati Ske- past&Puhkim OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmi- takse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.
» Lõpetati Varbla Vallavolikogu 25.08.2004. a otsusega nr 40 algatatud Matsi küla Haavasalu kinnistu detail- planeeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise lõpetamisest ja selle põhjustest huvitatud isikuid ja asu- tusi teavitatakse, teade avaldatakse ka ajalehes Lääne- ranna Teataja ning Lääneranna valla veebilehel.
» Lõpetati Varbla Vallavolikogu 11.12.2001. a otsusega nr 50 algatatud Raespa küla Arno kinnistu (planeeringu koostamise lõpetamisel Sadama kinnistu ning osaliselt Arno kinnistu) detailplaneeringu koostamine. Detail- planeeringu koostamise lõpetamisest ja selle põhjustest huvitatud isikuid ja asutusi teavitatakse, teade aval- datakse ka ajalehes, milles Lääneranna vald avaldab ametlikke teadaandeid, ning Lääneranna valla veebile- hel.


   1   2   3   4   5