Page 11 - Lääneranna Teataja 2019-21
P. 11

LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019 11 MTÜ Virtsu Arenguselts tähistas 15. tegevusaastat
 Maris Raudsepp
MTÜ Virtsu Arenguseltsi liige
14. septembril täitus MTÜ Virtsu Arenguseltsil 15. tege- vusaasta, mida tähistati väikese peoga Virtsu Seltsimajas. Üheskoos vaadati tehtud töödele tagasi.
Jüri Mõniste, Laine Vesker, Liivi Pank, Kersti Täht ja Elmo Kivisalu asutasid Virtsu Arenguseltsi 2004. aastal. Tänaseks kuuluvad juhatusse asutajaliikmed Jüri Mõniste ja Kersti Täht ning uue liikmena Virtsu Kooli direktor Stanislav Nemeržitski. Seltsil on üle 30 liikme. Peamised eesmärgid on Virtsu kogukonna ning Virtsu kui asustusüksuse iga- külgsele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, ajaloo- liselt väljakujunenud väärtuste hoidmine, traditsioonide taaselustamine ja arendamine.
Eesmärkidest lähtuvalt on seltsi ülesanne säilitada ja aren- dada Virtsu kultuurielu, aidata kaasa kultuuritegevuseks tingimuste loomisel, korraldada kultuurilist ja vabahari- duslikku ühistegevust, kogukonnapäevi, teadvustada ja säilitada Virtsu loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusi ning traditsioone aktiivse tegevuse kaudu, korraldada heakor- ratalguid, viia läbi kaunima kodu konkurssi “Kaunis Virtsu”.
15. aastaga on panustatud Virtsu arengusse 250 000 euro ulatuses projektitoetusi
Virtsu Arenguselts on vabatahtlik ühendus, mille põhite- gevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ainus palgaline koht seltsi tegevuses on kultuurijuht. Kohaliku omavalitsuse iga-aastase tegevustoetusega oleme tasunud seltsimaja majanduskulud ning ringijuhtide ja kultuurijuhi töötasu. Teiste arenduskulude katteks oleme aastate jook- sul esitanud erinevaid projektitaotlusi ja tagasi vaadates 15. tegevusaastale võime tehtud tööde üle suurt uhkust tunda. Virtsu Arenguselts on esitanud ligi 50 projektitaotlust ning saanud projektitoetusi u 250 000 euro ulatuses. Sellest ligikaudu 80 000 eurot on panustanud MTÜ Hanila Toetus- grupp ehk tuulikufond. Suuremad toetajad on olnud PRIA Leader, Kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapital, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Keskkonnain- vesteeringute Keskus (KIK) ja Muinsuskaitseamet.
Teostatud projektidest suurimad on Virtsu mõisa talli- hoone taastamine muuseum-seltsimajaks, Virtsu seltsi- maja, Vanaluubi puhkekoha arendamine, spordiväljaku arendamine, loodushariduspaviljon pargis ja linnuse taas- tamine. Linnuse arendamiseks loodi 2014. aastal MTÜ Vana- linna, kes omakorda on panustanud linnusesse 5 aastaga u 50 000 eurot. Lisaks on olnud palju väiksemaid arendusi: keraamikakoda, vabaajakeskuse discgolf’i rada, infostendid. Ostetud on merekajakid ja välja antud raamat “Kui Virtsu põles...”.
Aastast 2007 töötab seltsi juures kultuurijuht, sellest ajast hakkasime korraldama merepäeva ning jaanipäeva. Hiljem on lisandunud Lennukaare tule tegemine ja muinastulede öö. Traditsiooniks on muutumas pere-merepäev linnuse juures.
Suure panuse Virtsu kultuurielu edendamisse on andnud kohalikud ettevõtted, kellest suurimad toetajad on läbi aas- tate olnud K.MET AS, Lihula TÜ Coop ja Kvaliteetaken AS. Lisaks veel kohalik omavalitsus ja paljud teised äriettevõt- ted ja eraisikud. Virtsu Arenguselts tänab kõiki sponsoreid!
Edu võti on koostöö
Väikeses kogukonnas on väga oluline omavaheline koostöö ja hea läbisaamine, nii kohalike elanike, ettevõtjate kui ka
Virtsu Kooli, spordiseltsi ja muuseumiga. Aastaid oleme korraldanud Virtsus heakorratalguid. Tublide abilistega oleme suutnud aastatega märgatavalt Virtsu välimust pare- maks muuta. Oluline on ka tihe koostöö vallavalitsusega ja juba aastaid on Virtsu Arenguseltsi liikmed osalenud valla- volikogu töös.
Virtsu uus kultuurijuht
Alates 1. augustist 2019 on kultuurijuhi ametis Raul Targa- maa, kes on oma pilli- ja laulumänguoskusega kohalikud elanikud juba ära võlunud. Raulile ei ole Virtsu sugugi võõras koht, kuna omal ajal oli ta Virtsu Kaluri klubis kuns- tiline juht ja 1967. aastal organiseeris Virtsu pargis esimest kaluritepäeva. Oma lühikese ametis oldud aja jooksul on ta pannud mehed pilli mängima ja naised laulma ning edukalt hakkama saanud esimese suurema ürituse, muinastulede öö kultuuriprogrammiga. Ettevalmistused käivad talviseks huvitegevuse korraldamiseks ja järgmise aasta suuremate traditsiooniliste ürituste läbiviimiseks.
Virtsu Arenguselts tegutseb Virtsu parema tuleviku nimel ja kutsub kõiki seltsielust osa võtma!
Rohkem infot seltsi tegemiste kohta leiab Virtsu kodulehelt virtsu.ee/virtsu-arenguselts/ või Facebookist.
Üldiselt toimub üks kord kuus seltsi koosolek, mil kogune- takse seltsimajas, vaadatakse tagasi tehtud töödele, räägi- takse läbi käimasolevate projektide hetkeseis ja eelseisvad üritused.
Seltsi liikmeks võib astuda igaüks, kes tunneb, et soovib oma kodukandi heaks midagi ära teha, kirjutades kultuuri- juhile raul.targamaa@mail.ee või juhatuse esimehele jyri@ virtsu.ee.
     


   9   10   11   12   13