Page 3 - Lääneranna Teataja 2019-21
P. 3

   » Nõustuti AS Matsalu Veevärk kasuks isikliku kasu- tusõiguse seadmisega Lääneranna vallale kuuluval Tõusi külas asuval Tolliliiva kinnistul.
» Seoses juubelisünnipäevaga avaldati tänu ja tunnustati ning anti üle Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri all- järgnevatele Metsküla Algkooli töötajatele: Ene Ploom, Jüri Ploom.
» Lääneranna Vallavalitsus tunnistas edukaks 2019. a hankeplaani lisatud ja avatud hankemenetlusega riigi- hanke “PREMIUM-pelleti ost” raamlepingu sõlmimiseks kolmeks aastaks ühe pakkujaga. Laekus üks pakkumus. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati Warmeston OÜ pakkumus. Anti nõustumus eduka pakkujaga raam- lepingu sõlmimiseks ooteaega kohaldamata.
» Lääneranna valla 2019. a hankeplaani lisati avatud hankemenetlusega riigihange “Piha tuulepargi detail- planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine”. Hanke korraldamise ajaks määrati oktoo- ber 2019, kinnitati lihthanke alusdokumendid, hanke korraldamise eest vastutavaks isikuks määrati Rein Kruusmaa, hankemenetlus korraldatakse e-riigihan- gete keskkonnas.
» Kinnitati Lääneranna noortekeskuse töötajate struk- tuur. Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 17. jaanuar 2019 korraldus nr 37 “Lääneranna Noorte- keskuse töötajate struktuuri kinnitamine”.
» Otsustati võõrandada Lääneranna valla omandis kasu- tuseta olev järeleveetav teehöövel.
» Otsustati võõrandada avaliku, suulise enampakkumise käigus Lääneranna valla omandis olevad kaks korteri- omandit, Jaama 53–1, Lihula linn ja Jaama 53–7, Lihula linn. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on vastavalt 400 eurot ja 300 eurot, tagatisraha 20 eurot ja 15 eurot. Enampakkumise läbiviimiseks moodustati komisjon.
» Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise käigus kaks Lääneranna valla omandis olevat korterioman- dit, Tööstuse tn 2–1, Lihula linn ja Luha tee 1–5, Kirbla. Enampakkumine korraldatakse internetioksjonite kesk- konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enam- pakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on vastavalt 10 000 eurot ja 2000 eurot, tagatisraha 500 eurot ja 100 eurot.
» Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla- valitsuse tänukiri järgmistele ettevõtete ja inimestele: osaühing RaSi – teenuste mitmekesistamise eest Lääneranna vallas; Kaire Pärnpuu – tööjuubel Lihula Gümnaasiumis ja kooliellu panustamise eest; Marge Eensalu – tulemusliku töö eest klassi- ja kunstiõpeta- jana Varbla koolis; Marju Kriik – tulemusliku töö eest
lasteaiaõpetajana Kõmsi Lasteaed-Algkoolis; Annika Kukk – tulemusliku töö eest klassiõpetajana Kõmsi Lasteaed-Algkoolis; Tiina Markus – tulemusliku töö eest klassiõpetajana Virtsu koolis; Heli Allvee – seoses tööjuubeliga Virtsu koolis ja tulemusliku töö eest klassi- õpetaja; Imbi Kasesalu – tulemusliku töö eest loodus- ainete- ja matemaatikaõpetajana Koonga Koolis; Anu Kaljuvee – tulemusliku töö eest klassiõpetajana Lõpe Koolis; Helgi Vellemäe – tulemusliku töö eest Lihula Muusika - ja Kunstikoolis; Astrid Nikkel – tulemusliku töö eest Metsküla Algkoolis.
» Lääneranna valla omandis on metsakinnistud, millele on koostatud metsakorralduskavad ja mille alusel tuleb metsa korraldada. Otsustati võõrandada raieõigus Seltsi kinnistul nr 2741732, raietööde maht 237TM, Karuse kal- mistu kinnistul nr 2090632, raietööde maht 296TM, Aru- välja kinnistul nr 2706932, raietööde maht 868TM.
» Lääneranna Vallavalitsus andis Maa-ametile nõusoleku määratleda Lääneranna vallas Lihula linnas aadressidel Piiri 6 ja Piiri 8 asuvate kinnisasjade väärtused vas- tavalt hindamisaruandes määratud väärtustele ning võõrandamisega kaasnevate kulude tasumiseks.
» Omandati Lääneranna vallas Kadaka külas asuv Kapuse tee, sihtotstarbega transpordimaa, pindalaga 5210 m2.
» Eraldati Lääneranna valla 2019. aasta eelarve reserv- fondist mittetulundusühingule Kirbla Külaselts mitte- tulundusliku tegevuse projektitoetuseks 5000 €.
» Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust all- järgnevalt:
◦ Vanamõisa Külade Ühendus MTÜ – Vanamõisa küla jaanitule korraldamiseks 720 €,
◦ Salevere Küla Selts MTÜ – Pikavere Jõulumeloodia 2019 korraldamiseks 1500 €,
◦ Kidise Kontserditalu MTÜ – Kidise Jõulumuusika 2019 korraldamiseks 1000 €,
◦ Kirbla Külaselts MTÜ – Kirbla rahvamaja saali ja esiku ehituseks 5024 €.
» Kutsuti tagasi SA Lääneranna Hoolekanne nõuko- gu liige Eve Lindoja 9. oktoobrist 2019. a. Määrati SA Lääneranna Hoolekanne nõukogu liikmeteks viieks aastaks alates 9. oktoobrist 2019. a nende eelneval nõusolekul Andres Annast ja Arno Peksar.
» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist eelnõud.
Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do- kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- register.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 21 / OKTOOBER 2019
3
       Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama 1, Lihula
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes: E–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30
Hanila teeninduskeskus
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla
Kontakt: 477 2243
Teeninduskeskustes osutatavad teenused:
Koonga teeninduskeskus
Aadress: Valla, Koonga küla Kontakt: 447 3741
Varbla teeninduskeskus
Aadress: Vallamaja, Varbla küla Kontakt: 449 6680
» kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või suunamine pädeva ametniku poole
» avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas sotsiaaltoetuste ja -teenuste osas, nõustamine sotsiaalküsimustes
» rahvastikuregistri toimingud (sünni registreerimine, elukoha teadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)
    1   2   3   4   5