Page 9 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 9

 ELU
LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018
9
  Lihula Lions klubi tähistab 20. sünnipäeva
ihula Lions klubi loodi 14. märtsil 1998. Nii toona
kui ka praegu peavad klubi liikmed kõige tähtsa- maks head seltskonda, kellega üheskoos tegutsedes saab panustada heategevusse.
Esimene Lions klubi loodi USAs 1917. aastal. Lioneid üle maailma ühendab moto “We Serve”, mis inglise keelest tõl- gituna tähendab “meie abistame”. Maailmas on täna üle 46 000 klubi rohkem kui 1,4 mln liikmega. Eestisse jõudise liikumine 1989. aastal ning tänaseks on loodud 66 klubi, kuhu kuulub 1300 liiget. Nende hulgas ka Lihula Lions klubi (LC Lihula), mille peamiseks eesmärgiks on heategevuse kaudu kogukonnale toeks olla ja samal ajal koos meeldivalt aega veeta.
Heategevuse sihtrühm – lapsed
LC Lihula on 20 tegevusaasta jooksul aidanud ehitada valmis Lihula lasteaia mänguväljaku, soetada Lihula Muusika- ja Kunstikoolile viiuleid, molberteid ja puhkpille ning uuen- dada Metsküla Algkooli spordi- ja mänguväljakut. Hea- tegevuslikke ettevõtmisi on olnud veelgi, kuid neist mahu- kaim oli 2005–2006 teostatud projekt “Tuhat lapse silma”, mille käigus kontrollisid KSA Silmakeskuse optometristid ja MTÜ Eesti Silmafondi assistant Lõuna-Läänemaa kooli- ja lasteaialaste nägemist. Projektis osales kuus kooli ja kaks lasteaeda kokku ligi 800 lapsega.
Mullu detsembris viis LC Lihula läbi heategevusliku projekti, tänu millele kontrolliti tasuta Lääneranna valla 1.–3. klassi õpilaste ning tänavu sügisel kooliminejate silmanägemist.
Raha teenitakse ühise tööga
Klubil on tavaks teenida heategevuseks vajalik raha liikmete ühise tööga – nii tehti aastatel 2000–2003 Lihula Linnuse- mäel miili ehk põletati puusütt, mida hiljem heategevuslikul otstarbel müüdi. Veel on hooldatud Laelatu puisniitu, istu- tatud metsa, raiutud teeäärset võsa ning korraldatud heate- gevuskontserte ja jõulukuuskede müüki. Väiksemaid raha- teenimise üritusi leidub teisigi.
Pajude projektide juures on kogukond ja abisaajad ise klu- bile appi tulnud – nii esinesid heategevuskontsertidel Lihula muusikakooli ja lasteaia kasvandikud, Kõmsi laululapsed, puhkpilliorkester, solistid René Soom ja Märt Jakobson, Endrik Üksvärav, tantsijad Ulla Helin-Mengel ja Argo Liik, tantsuansambel Tuurit-Tuurit, Lihula meeskoor, Hanila laulu- ja mänguselts jpt. Spordiklubi Leola lapsed ja lapse- vanemadki käisid koos klubiga metsa istutamas ja aitasid seeläbi enda suvist spordilaagrit rahastada.
Põnevad klubiüritused liikmetele
LC Lihula siseürituste hulka, mille kulud katab iga osaleja ise, mahuvad pereliikmetega ühised jalgratta- ja kanuumat- kad, teatri ja bowlingusaali külastamised, vastlapäeva tähis- tamine ja palju muud. Osaletakse ka Lions-klubide vahelistel mälumängudel, spordivõistlustel, fotokonkurssidel ja suve- päevadel.
Klubi käib koos vähemalt kord kuus, arutab heategevus- projektide ja klubi tegevusega seonduvat. Järgneb ühine õhtusöök, mida saadab sundimatu vestlus ja naljatlemine. Ürituse korraldaja kutsub külalise või valib huvitava kohtumispaiga, millega peale ametlikku osa tutvust tehakse. Lihulast 50 kilomeetri raadiuses pole peaaegu kohta, kus klubi poleks käinud.
Mõnus seltskond
Kõige tähtsamaks peavad klubi liikmed head seltskonda ja ühiselt veedetud aega. Samuti põhimõtet, mille kohaselt teenitakse kogu heategevuseks minev raha ühise tööga.
Eredamate hetkedena tuuakse välja miili tegemist ja valve- kordi soojas kevadöös. Iga-aastaseid metsaistutustalguid, mis toimunud nii lõõskavas päikeses kui ka paksus lumesa- jus; pikki päevi Laelatu puisniidu heinateol; ühist mänguväl- jakuehitust lasteaiale ja lahkunud klubiliikme Indrek Kaiseli pere toetamist ning tema mälestuspingi avamist Puhtulaiu tipus; rohkeid külalisi klubiõhtutel ja meeleolukaid sau- naskäike peale pikki talgupäevi.
Aastate jooksul on liikmeskond olnud aeglases, kuid pidevas muutumises, tänaseks kuulub klubi 26 asutajaliikmest klu- bisse 5 härrasmeest; kokku on klubiliikmeid hetkel 16.
Liikmeskonna vaheldumise tingib tavaliselt elukoha muutus või teised elulised valikud ja tööalased kohustused. Nii ongi klubi avatud kõigile huvilistele, kellel leidub aega ja tahtmist ühistest tegemistest osa võtta.
       Fotod: Olev Mihkelmaa

   7   8   9   10   11