Page 8 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 8

8 LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018 Postkontorite lahtiolekuajad suvel
 Seoses suvepuhkustega on Lääneranna valla postkon- torite lahtiolekuaegades mõningad muudatused.
Lihula postkontor on perioodil 16.–29. juuli ja 24.–30. sep- tember avatud 2 päeva nädalas, T ja N.
Varbla postkontor on perioodil 17.–30. juuli ja 14.–28. august suletud, lähim postkontor asub Tõstamaal.
Kõikidel inimestel ja ettevõtetel, kes elavad või asuvad lähi- mast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo tele- fonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
» kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
» rahakaartide kättetoimetamine;
» ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine; » postimaksevahendite müük.
 Keskkonnaamet annab teada Tarva dolokivikarjääri laien- damise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest
 Keskkonnaamet algatas keskkonnamõju hindamise 14.10.2014. kirjaga nr PV 10-5/14/13407-7. Kivikan- dur OÜ esitas 10.06.2014 taotluse Tarva dolokivikarjääri
kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmiseks.
Olemasolevat Tarva dolokivikarjääri (mäeeraldise pindala 5,57 ha) soovitakse laiendada 10,34 ha võrra, sellega liita Tarva II dolokivikarjäär (mäeeraldise pindala 0,79 ha). Seega on taotletava mäeeraldise pindala kokku 16,70 ha ja tee- nindusmaa pindala 19,34 ha. Mäeeraldise täitedolokivi paik- neb keskmiselt 1,4 m paksuse kihina ehitusdolokivil ja jääb põhjaveetasemest kõrgemale, ehitusdolokivi keskmiselt 7 m paksune lasund jääb terves ulatuses põhjaveetasemest madalamale. Taotletava mäeeraldise keskmine aastane kae- vandatav maht on 47 000 m3, luba taotletakse 25 aastaks.
Valminud KMH aruande eelnõu ja selle lisadega (Tarva karjääri ümbruse pinna- ja põhjavee uuring; Tarva karjääri ümbruse veeseire koondaruanne; Tarva karjääri müra mõõt- mine Terviseameti Tartu labori poolt; Tarva karjääri müra mõõtmistulemuste interpreteerimine; Tarva karjääri müra modelleerimine) saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus) ja Keskkonna- ameti veebilehe www.keskkonnaamet.ee alalehel uudised, pressiinfo.
KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirja- likke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 14. mai kuni 6. juuni 2018.
KMH aruande avalik arutelu toimub 7. juunil 2018 kell 16.00 Lääneranna Vallavalitsuse Koonga teeninduspunkti II kor- ruse nõupidamiste ruumis.
         Rahandusministeerium on alustanud Eesti mereala planeeringu koostamist
  Anni Konsap
Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
Planeeringute koostamise esimeses etapis on heaks tavaks koguda võimalikult palju infot planeeritava ala kohta.
Mereala planeeringu koostamisel on praktilise info (nt sada- mate asukohad, kaablid, tuulepargid) kõrval oluline ka kul- tuuriline taust: mida tähendab meri kohalikele elanikele ja randlastele, mis on merega seotud väärtused, mida peame hoidma ja edendama.
Kutsume Teid osa võtma Läänemaa mereala väärtuste kaardistamise rühmatööst 11. juunil algusega kell 13.00 Rannarootsi muuseumis (Sadama 31, Haapsalu, Lääne- maa).
Rühmatöö eesmärgiks on välja selgitada, mida tähendab meri kohaliku rannaala elanikele ja sealt pärit inimestele, mil- lised on piirkondliku merekultuuri eripärad (tavad, tradit- sioonid, kohad) ning millised on mere nn väärtused esteeti- liselt ja kultuuriliselt, identiteeti loovana, aga ka inspirat- siooniallikana.
Kaardistus aitab planeeringu edasisel koostamisel tead- vustada kohaliku kogukonna jaoks olulisi kultuurilisi teemasid ja suhtuda planeeringulahenduse väljatöötamisel neisse tähelepanelikult. Väärtuste kaardistamine toob välja võimalikud konfliktalad (nt kultuuriline huvi vs. majandus- lik huvi) ja võimalikud sünergilised piirkonnad (kus kultuu- riline jm huvi võiksid teineteist toetada).
Enne rühmatööd toimub samal päeval Rannarootsi muu- seumis ka mereala planeeringu avalik arutelu, kus tut- vustatakse mereala planeeringu protsessi ja lähtekohti üldiselt. Palume Teil võimalusel osaleda ka avalikul arutelul ja sellele järgneval kohvipausil-jalasirutusel, kuna see on hea sissejuhatus töögrupis osalemiseks ja mõtteseadmiseks.
Lisainfo: Eleri Kautlenbach eleri.kautlenbach@fin.ee
    6   7   8   9   10