Page 7 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 7

  HARIDUS
7
L
Ä
Ä
N
E
R
A
N
N
A
V
A
L
L
A
T
E
A
T
A
J
A
/
N
r
6
/
M
A
I
2
0
1
8
7
L
Ä
Ä
N
E
R
A
N
N
A
V
A
L
L
A
T
E
A
T
A
J
A
/
N
r
6
/
M
A
I
2
0
1
8
 Koolide lõpuaktused
5.06 kell 10.00
Kõmsi Lasteaed-Algkooli 1.–6. klassi lõpuaktus
7.06 kell 9.00
Virtsu Kooli 1.–8. klassi lõpuaktus
9.06 kell 14.00
Metsküla Algkooli 6. klassi lõpuaktus
14.06 kell 16.00
Lõpe Kooli 9. klassi lõpuaktus
15.06 kell 18.00
Koonga Kooli 9. klassi lõpuaktus
16.06 kell 12.00
Virtsu Kooli 9. klassi lõpuaktus
16.06 kell 13.00
Varbla Kooli 9. klassi lõpuaktus
17.06 kell 14.00 Lihula kultuurimajas Lihula Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus
22.06 kell 13.00 Lihula kultuurimajas Lihula Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
           Detailplaneeringute koostamise lõpetamised
TEATED
Anna Palusalu
Lääneranna Vallavalitsuse planeeringuspetsialist
Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 201 Virtsu aleviku Loojangu kinnistu detailplaneeringu koostamise maaomaniku taotluse alusel. Kavandatud oli ühepereelamu ja paadikuur.
Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 202 Saulepi küla Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise seoses planeeringu koostamise olulise muu- tumisega. Planeeritud oli elamu, randumiskoht, kanal ja muul.
Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 203 Paatsalu küla Salumetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritud oli paadilautri, paadikuuri ja kalatii- kide rajamine.
Korraldustega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla avalikusdokumendiregistris.
 Muutuvad sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtuajad
Alates 4. juunist muutuvad Lääneranna Vallavalit- suse sotsiaaltoetustega tegeleva spetsialisti Silva Nilbi vastuvõtuajad Koonga teeninduskeskuses.
Sotsiaaltoetustega tegelev spetsialist võtab kodanikke vastu kõigis Lääneranna valla teeninduskeskustes järgmistel kellaaegadel:
» Varblas – esmaspäeviti kell 10–13
» Koongas – teisipäeviti kell 12–15
» Hanilas – esmaspäeviti kell 14–16.30
» Lihulas – kolmapäeviti 9–13 ja 13.30–16 ning neljapäeviti kell 9–13 ja 13.30–16
 Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised
 Pärnu–Virtsu maakondlik bussiliin sai uued peatused
Pärnumaa Ühistranspordikeskus lisas mai alguses maa- kondlikule bussiliinile nr 62-2 (Pärnu–Audru kool– Tõstamaa–Varbla–Pivarootsi–Virtsu) kaks uut bussipeatust: Hõbesalu ja Muriste.
Uute peatuste lisandumisega ei muutunud liini väljumis- ega saabumisajad.
Pärnu–Paadremaa maakondlik bussiliin sai täienduse
Pärnumaa Ühistranspordikeskus täiendas maakonnaliini nr 55 (Pärnu–Paadremaa). “Kui seni sõitis lõunane buss kaks korda nädalas, esmaspäeval ja neljapäeval, Paadremaalt edasi Lihulasse, siis nüüd muudeti Mõtsu rahva soovil Lihu- lasse sõidupäevad teisipäevaks ja neljapäevaks. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel pikeneb liin Paadremaalt Virtsu sada- mani,” selgitas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanem- logistik Avo Rahu.
Tähelepanuks niipalju, et kui Lihulas seisab buss tund ja 45 minutit, siis Virtsus vaid pool tundi, misjärel tuleb kohe jutiga Pärnusse välja. Viimase tõttu muutusid kõik ajad kolmel päeval ka alates Paadremaa sillast Pärnuni. “See muu- datus võimaldab sõitjatel kauem linnas omi asjatoimetusi teha ja Virtsu poisid saavad sõita purjetrenni. Lisaks kiiren- dasime õhtuse tagasisõidu aegu, Pärnust 19.30 maale sõidul, alates Liiva peatusest.” täheldas Avo Rahu.
    www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees käepäraselt internetis.
Reisiplaneerija, bussiliinid, raudteeliinid, lennuühendused ja praamiliinid – kõik ühest kohast.
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30
   5   6   7   8   9