Page 9 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 9

» Otsustati korraldada Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek. Avalikud väljapanekud toimuvad Lääneranna vallamajas, Koonga raamatu- kogus, Kõmsi raamatukogus ja Varbla raamatukogus lahtioleku aegadel ning Lääneranna valla veebilehel 23.01–23.02.2023. a.
» Võeti vastu Lihula linna Penijõe tee 1a detailplanee- ring ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplanee- ringu ülesandeks on Penijõe tee 1a maa-ala jagamine ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, elamumaa ja maa- tulundusmaa sihtotstarbega maaüksusteks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni kolm mitmeotstarbe- list äri-, lao- ja tootmishoonet ning päikeseelektrijaam. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 5,7 ha. Detail-
planeering koostatakse kehtiva Lihula valla üldplanee- ringu kohasena.
» Muudeti alates 01. jaanuarist 2023. a Lääneranna Val- lavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja viidi tugiisikute ja tugispetsialistide ametikohad üle koolide struktuuri.
» Anti luba MTÜ-le Metsküla Kultuuriühing avaliku üri- tuse „Küünaldesäras Salumäe“ korraldamiseks Salevere Salumäel 31.12.2022–03.01.2023.
» Kinnitati alates 7. jaanuarist 2023 kuni Lihula Gümnaa- siumi direktori ametisse kinnitamiseni Lihula Gümnaa- siumi direktori kohusetäitjaks Heli Raavel.
Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku- mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- register.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
9
    Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu Sekretär-registripidaja
12. jaanuaril 2023 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koosseisu seitsmeteistkümnes istung, kus osales 20 valla- volikogu liiget. Päevakorda kinnitati 7 punkti. Vastu võeti 4 otsus ja 2 määrust.
» Otsustati seada Kamarikuonni kinnisasjale (kinnistu registriosa nr 8597050, katastritunnus 41101:001:0795) kalurionni (ehitisregistri kood 120552741) hoonestusõi- gus Merike Pärnpuu kasuks.
» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määrust nr 24 „Lääneranna vallavara valitsemise kord“. Korda tehti muudatused vallavara omandamise päde- vuse paremaks ja selgemaks reguleerimiseks. Täiendati korda paragrahviga § 431, mille kohaselt tuleb erahu- vides reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse koor- mamisel tehnovõrkude ja -rajatise rajamisel tasuda talumistasu.
» Otsustati anda otsustuskorras Wesand OÜ-le tähtajatult rendile Penijõe tee 2, Lihula, Moonakatemaja I suletud netopinnaga 151,8 m2. Kasutusse antav Moonakatemaja I hoone moodustab terviku Lihula mõisakompleksiga ning osaühingu tegevusplaan hoones läheb kokku ja on
Vallavalitsuse teated
Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu alga- tamine
Lääneranna Vallavalitsus teatab, et algatas 07.12.2022 korraldusega nr 871 Lihula Sooaluse tee 7 detail- planeeringu.
Planeeritava ala suurus on 3,7 ha, sihtotstarve 40% toot- mismaa ja 60% maatulundusmaa.
Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Sooaluse tee 7 maaüksusele ja sellega piirnevale maa-alale tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, krundi hoo- nestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenindava taristu asu- kohtade määramine eesmärgiga rajada loomasööda (kuiva- tatud hein ja söödapelletid) tehase tootmiskompleks.
Lisainfo veebilehel: laanerannavald.ee
kooskõlas Lihula mõisakompleksi kontseptsiooniga.
» Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri- mine“, millega anti vallavalitsusele õigus määrata struk- tuuriüksus, ametnik või ametnikud vallavalitsusele delegeeritud ülesannete täitmiseks.
» Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks valiti Lääneranna vallast Margit Merila ja Hegert Vesik.
» Otsustati moodustada teenetemärgi ja aukodaniku aunimetuse andmise ettepanekute läbivaatamiseks 7-liikmeline ajutine komisjon „Tunnustamise ettepane- kute läbivaatamise komisjon“. Komisjoni esimeheks valiti Armand Reinmaa ja aseesimeheks Vallo Kappak ning komisjoni liikmeteks kinnitati Tiina Lobja, Külli Raudsik, Heino Sabiin, Raul Oberschneider ja Viljar Vil- jamäe.
» Lääneranna vallavanem Ingvar Saare andis informat- siooni valla eelarve kohta ning tutvustas Lihula Güm- naasiumi uue hoone projekti.
Järgmine Vallavolikogu istung toimub 9. veebruaril 2023. TEATED
Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu avalik väljapanek
Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse alusel, et võttis 29.12.2022.a. korraldusega nr 938 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna
Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala on hoonestamata, suurus 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Planeeringuga nähakse ette Penijõe tee 1a jagamine toot- mismaa, äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa, elamumaa ja liiklusmaa krundiks. 3,5 ha suurusele tootmismaa krundile on kavandatud päikeseelektrijaam, 0,9 ha suurusele äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusalaga kuni 1700 m2 3 hoonet kõrgusega kuni 11 m väikeettevõtluse ja toot- mise tarbeks, elamumaa krundile ehitusalaga kuni 100 m2 1 abihoone.
   
   7   8   9   10   11