Page 8 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 8

  8 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
PLääneranna Vallavalitsuse otsused | Merike Ehasalu
erioodil 10. detsember 2022 – 10. jaanuar 2023 kumusega 1631 eurot
OMAVALITSUS
 toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, nagu maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, põlluma- jandusmaa rendile andmine, avalik-õigusliku reaalkoor- matise määramine, eluruumi üürileandmine, projek- teerimistingimuste andmine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus- tusest vabastamine, hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, jäätmete ühiskogu- mismahutite kasutamine, jäätmete ühiskogumismahuti kasutamise taotluse rahuldamata jätmine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, pärimismenetluse algatamine, huvihariduse ja -tegevuse toetamine, otsustati järgmist:
» Algatati Lihula linna Sooaluse tee 7 detailplaneeringu koostamine, mille ülesanne on Lihula Sooaluse tee 7 maaüksusele ja sellega piirnevale maa-alale uue toot- mismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, krundi hoonestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenin- dava taristu asukohtade määramine, et rajada söödate- hase tootmiskompleks.
» Lääneranna valla 2022. a hankeplaani lisati hange „Õpi- laste vedu Lääneranna valla õpilasliinidel 2022/2023. õppeaasta 3.–4. õppeveerandil (09.01.2023–13.06.2023)“ eeldatava maksumusega kuni 20 000 eurot.
» Imatra Elekter AS esitas Lääneranna Vallavalitsusele taotlused, millega taotleti Lääneranna vallas Lihula linnas asuvate kinnisasjade koormamist sundvaldusega avalikes huvides tehnovõrgu ja rajatise ehitamiseks. Lääneranna Vallavalitsus seadis sundvalduse Imatra Elekter AS kasuks Lääneranna vallas Lihula linnas asu- vatele kinnisasjadele:
1. kinnistu nr 2508950, Pärnu maantee L1 katastriüksus katastritunnusega 41101:001:0424, Tallinna maantee L4 katastriüksus katastritunnusega 41201:001:0052;
2. kinnistu nr 21881550, Tallinna maantee L7 katastriüksus katastritunnusega 43001:001:1169;
3. kinnistu nr 9593950, Tallinna mnt 60b katastriüksus katastritunnusega 41101:001:0876;
3. Kinnistu Sillaste, registriosa numbriga 21222850, pindalaga 3498 m2, elamumaa, lähiaadressiga Sil- laste, Raheste küla, Lääneranna vald, Pärnu maa- kond võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee kor- raldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Omari Lootsmann, pakku- musega 8000 eurot.
» Otsustati korraldada avalik konkurss Lihula Gümnaa- siumi direktori ametikoha täitmiseks ja seada konkursil osalemise avalduste esitamise tähtajaks 30.01.2023.
» Kinnitati Lihula Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi võitja Eneken Valdmaa Lihula Lasteaia direktori ametikohale.
» Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val- lavalitsuse tänukiri Heli Allveele südamega tehtud pikaaegse töö eest Virtsu Koolis.
» Kinnitada Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis alljärgnevalt: kriisikomisjoni esimees Ingvar Saare – Lääneranna vallavanem; kriisikomisjoni aseesimees Martin Tee – teede ja transpordispetsialist; kriisikomis- joni liikmed Margus Källe – planeeringute spetsialist; Jane Mets – Lääneranna Vallavalitsuse liige, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja; Urmas Osila – Lääneranna Vallavalitsuse liige, majandusosakonna juhataja; Andrus Aruots – Kaitseliidu Lääne Maleva Lihula üksikkompanii esindaja; Mikk Luuk – Pääste- ameti Lihula päästekomando pealik; Tauno Tähe – MTÜ Hanila Tuletõrjeselts juhatuse esimees; Tõnu Viherpuu – AS Matsalu Veevärk võrgumeister; Evelin Engel-Lepp – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkon- napolitseinik Lääneranna vallas; Raahel Apsalon – ava- like suhete spetsialist; Hegert Vesik – Koonga Vabataht- like Päästeseltsi liige.
» Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja nõudeid, mil- lega muudeti arendus- ja hankespetsialisti ametikoht arendusspetsialisti töökohaks.
» Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taotluse, milles paluti seada sundvaldus elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Lääne- ranna vallas Kadaka külas asuvale Nurme kinnis- tule, kinnistu nr 3222506. Vallavalitsus seadis sund- valdus Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna vallas Kadaka külas asuvale Nurme kinnisasjale, katastritunnus 43001:001:1235. Sundvaldusega koormatakse elektri- maakaabelliini (tehnovõrgu- ja rajatise) kaitsevööndis olev ala.
» Kinnitati Lihula Lasteaia töötajate koosseis.
» Esimesel enampakkumisel korteriomandite Vas- saku 2 (ehitisregistri kood 1005005715, katastriük- sus 41102:001:0227) ja Vassaku 4 (ehitisregistri kood 1005005715, katastriüksus 41102:001:0227), asuko- haga Pagasi küla, enampakkumiste võitjad loobusid ostutehingust. Vallavalitsus otsustas korraldada uue enampakkumise internetioksjonite keskkonnas osta.ee kehtivusega 21 päeva ning määras mõlema korteri algh- innaks 100 eurot.
» Otsustati lubada maksta osaühing Lihula Soojuse nõu- kogu liikmetele Aare Laurenile, Margus Källele ja Jaak Kastepõllule 500 eurot nõukogu tegevuses osalemise eest 2022. aastal.
4. kinnistamata Tallinna mnt 71 katastritunnusega 41101:001:0876.
katastriüksus
» Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taot- lus sundvalduse seadmiseks. Sundvalduse seadmist taotletakse avalikes huvides tehnovõrgu ja rajatise ehitamiseks Lääneranna vallale kuuluvatele kinnisas- jadele. Lääneranna vallavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele Pärnu mnt 4a (kinnistu nr 21576250, katastritunnus 43001:001:0669) ja Pärnu mnt 8a (kinnistu nr 2753232, katastritunnus 41201:007:0037).
» Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumiste tulemused:
1. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 7, Pagasi küla, Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, elamu ehitisregistri koodiga 1005005715, registriosa number 17268850 võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Henri Pedriks, pak- kumusega 1981 eurot;
2. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 8, Pagasi küla, Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, elamu ehitisregistri koodiga 1005005715, registriosa number 17268950 võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Marko Kindlam, pak-
Sekretär-registripidaja   6   7   8   9   10