Page 2 - Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 2

 2 LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018 VALITSUS Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
 Katrin Lehtpuu
Lääneranna Vallavalitsuse vallasekretäri abi
» 19. aprillil 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu kahek- sas istung. Päevakorras oli 11 punkti ning vastu võeti üks määrus ning neli otsust.
» Vallavolikogu määrusega nr 21 kinnitati Lääneranna valla hankekord, mis reguleerib Lääneranna valla ame- tiasutustes ja hallatavates asutustes korraldavate han- gete planeerimist ja korraldamist ning mille eesmärk on tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine.
» Vallavolikogu otsusega nr 52 otsustati võõrandada OÜ-le ZNL STEEL Virtsu alevikus Vanalinna tänav lõik 3 hin- naga 275 eurot.
» Vastuseks Keskkonnaameti taotlusele anda arvamus geoloogilise uuringu loa väljastamise kohta Mihkli II uuringuruumis (Vanasauna, Mihkli küla, Lääneranna vald) otsustas vallavolikogu selle loa andmisega mitte nõustuda (otsus nr 53). Uuringu eesmärk oli dolikivi tar- bevaru uuring. Otsuse põhjendusena leidis volikogu, et ei ole tuvastatud asjaolusid, mis tõendaksid maavara kasu- tuselevõtmise möödapääsmatust, lisaks oldi seisukohal, et geoloogiline uurimistöö on maavara kasutuselevõt- mist ettevalmistav tegevus, mida on võimalik vältida rohelise võrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa, pärandkultuuri objekti ja väärtusliku maastiku alal.
» Vallavolikogu otsusega nr 54 algatati Lääneranna valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, mille osas saavad peagi kaasa mõelda ja rääkida kõik vallakodani- kud. Arengukava koostatakse aastateks 2019–2028 ning eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.
» Seoses vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Rait Maruste avaldusega kohalt tagasi astumiseks toimusid uued revisjonikomisjoni esimehe valimised, sealhulgas valiti uuesti aseesimees. Vallavolikogu otsusega nr 55 kinnitati revisjonikomisjoni uueks esimeheks Meelis Malk ning aseesimeheks endine esimees Rait Maruste.
» Volikogu protokollilise otsusena toetati Pärnu Linnavo- likogu esitatud maakondlikku ühistranspordi korraldust puudutava memorandumiga liitumist. Nimelt töötas Pärnumaa Ühistranspordikeskus välja plaani minna alates 01. juulist 2018 maakonnas üle ühtsele piletisüs- teemile, mis tagaks kõigile Pärnu maakonna elanikele ühtse kuupileti alusel sõidu nii maa- kui ka linnaliinidel. Kuupileti hinnaks on planeeritud 10 eurot.
» Vallavanem Mikk Pikkmets vastas valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud liikmete esitatud arupärimisele, mis puudutas ostumenetlust “Lääneranna valla info- ja mee- diateenuse ostmine”.
» Lisaks andis vallavanem Mikk Pikkmets lühiülevaate sellest, et volikogu loal on vallavalitsus pidanud läbirääki- misi Südamekodu OÜ-ga võimaliku operaatortegevuse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks SA Lõu- na-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus suhtes. Otstarbekuse ja läbipaistvuse kaalutlustel tegi vallavanem ettepaneku saada vallavolikogu heakskiit avaliku kutse esitamiseks läbirääkimistega ostupakku- miste saamiseks ka teiste võimalike huvitatud ettevõt- jate poolt. Volikogu sellele vastuseisu ei avaldanud.
» Valmisliidu Nelja Valla Ühisjõud liikmete esitatud aval- duse alusel registreeris vallavolikogu fraktsiooni Nelja Valla Ühisjõud koosseisus Rait Maruste, Külli Raudsik, Andres Hirvela, Heino Sabiin ja Jüri Rummel.
» Vallavanem Mikk Pikkmets jagas veel teavet Vana- mustu laskepaiga kohta ning vallavolikogu esimees Arno Peksar Lääneranna noortevolikogu pöördumise kohta.
          Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
  Cariina Pähk
Lääneranna vallasekretär
» 2018. aasta aprillis toimus Lääneranna Vallavalitsusel neli istungit.
» Lubati korraldada avalikud üritused “Vabatahtlike pääst- jate kolonni läbisõit Lihulast”, “Jüriöö jooks” ja “Virtsu kooli ja lasteaia kokkutulek”.
» Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteeri- mistingimusi ja kooskõlastati puurkaevude ning -aukude asukohti.
» Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumise tulemused Vatla külas aadressil Vatla tee 6–7 asuva eluruumi müümiseks. Lihthanke “M1 kategooria sõiduki täisteenusrent” edukaks pakkumuseks tunnistati AS Rentest pakkumus summas 520,00 €/kuu. Otsustati kor- raldada lihthange “Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Projekteerimistööd”.
» Korrastati maaüksuste koha-aadresse, otsustati koor- mata Lääneranna vallale kuuluvaid kinnisasju isikliku kasutusõigusega, anti maatükke otsustuskorras rendile, määrati maaüksustele sihtotstarbeid.
» Lõpetati Loojangu, Kivisilla, Salumetsa ja Võeka kinnistu detailplaneeringute koostamine.
» Moodustati hindamiskomisjon ühenduste toetuse taot- luste menetlemiseks.
» Otsustati toetada Lääneranna valla eelarvest mittetu- lundusühinguid ning seltsinguid.
» Määrati hooldajaid, maksti hooldajatoetusi, matusetoe- tusi, sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust, lisatoetusi, toetusi vähekindlustatud, puude või erivajadusega isi- kutele ja vajaduspõhiseid peretoetusi. Otsustati osutada isikutele koduteenuseid, määrata isikutele hooldajaid, kompenseerida hooldekodudes viibivate kodanike koha- tasusid ja eraldada sotsiaalkortereid.
» Otsustati seada Männiku, Kase, Otsa, Kuusiku, Nurga ja Pihlaku kinnistule isiklikud kasutusõigused.
» Anti luba kinnistute omanikele ühise jäätmemahutiga liitumiseks, kinnistuid vabastati korraldatud jäätme- veoga liitumise kohustusest.   1   2   3   4   5