Lääneranna Teataja nr6-2018
P. 1

 LÄÄNERANNA VALLA TEATAJA / Nr 6 / MAI 2018
Lääneranna valla ajaleht / Nr 6 / Mai 2018
L ÄÄNERANNA
TEATAJA
Arengukava ning tulevaste aastate plaanid
1
    Mikk Pikkmets
Lääneranna Vallavanem
Aprilli istungil võttis valla- volikogu vastu otsuse algatada Lääneranna valla arengukava aas- tateks 2019–2028 ja Lääneranna valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 koostamine. Arengukava ning sellel põhinev eelarvestrateegia on kaks strateegilist dokumenti, mille alusel valla tulevik hakkab kujunema. Hetkel kehtivad kõigi nelja liitunud valla arengukavad ja eelarvestratee- giad ning käesoleva aasta 15. oktoob- riks peavad kõik omavalitsused vastu võtma uued dokumendid, mis kajas- tavad uusi valdasid terviklikult.
Koolide lõpuaktused
LK 7
Lihula Lions klubi tähistab 20. sünnipäeva
Lihula Lions klubi loodi 14. märt- sil 1998. Nii toona kui ka praegu peavad klubi liikmed kõige tähtsa- maks...
LK 9
Oidrema küla liitus Naabri- valve piirkonnaga
Naabrivalve sektori loomise mõte on meil külas olnud juba pikemat aega...
LK 11
UUDISED INTERNETIS - lihulateataja.ee
Juunikuusse on planeeritud arengu- kava koosolekud kõigis endistes valda- des, et koguda inimeste ettepanekuid ja arvamusi arengukava koostamiseks. Suures plaanis on uue arengukava koos- tamise aluseks ühinemisleping, kõigi valdade kehtivad arengukavad ja möö- dunud aasta septembris valminud aren- gukava ja eelarvestrateegia kavandid.
Arengukava koostamisel on vaja läbi arutada ja planeerida erinevate vald- kondade tulevik. Üks, võib-olla, et kõige rohkem emotsioone tekitav valdkond on haridus. Täna oleme olukorras, kus meil on 470 õpilase kohta 7 kooli, samas riikliku rahastamissüsteemi järgi peaks olema 3. Erinevused, kuidas varasemad vallad on oma koolivõrku planeerinud, on päris suured. Lääneranna vallas on üks lasteaed, üks algkool, üks las- teaed-algkool, neli lasteaed-põhikooli ning üks gümnaasium. Haridusasu- tustes olevate laste arv kõigub 20–240 lapse vahel ehk ka siin on päris suured erinevused, mis loob paraja väljakutse vallavalitsusele ja volikogule nii jooks- vate kulude kui ka investeeringute pla- neerimisel.
Liitumislepingus on fikseeri- tud, et olemasolev koolivõrk säilitatakse ja et kõiki haridus- asutusi vaadatakse ühtsest hariduspiirkonnast lähtuvalt.
Vallavalitsus on volikogu haridus- komisjonile ja direktoritele esitanud ettepanekud valla haridusvõrgu kor- rastamiseks ja ühtlustamiseks, mis lähi- ajal läbi töötatakse ja mida vastavalt otsustatule rakendatakse. Esitatud ette- panekute, sealhulgas teistele omava- litsustele õppekoha tegevuskulude katmise lõpetamise eesmärgiks on Lää- neranna valla liitumislepingust tulene- vate lubaduste täitmine.
Lisaks haridusvõrgule oleme tänaseks alustanud mitme liitumislepingus kok- kulepitud tegevuse elluviimisega – raamatukogud liidetakse juriidiliselt üheks asutuseks ja muuseumid liide- takse üheks asutuseks. Samas tegevus- kohad jäävad kõigil liidetavatel asutus- tel samadesse asukohtadesse.
Poliitikast
Möödunud kuul ilmus maakonnalehes paar lugu, kus üritati kajastada Lääne- ranna valla tegemisi kui midagi eba- korrektset ja Lääne Elu sõnu kasutades oli tegemist susserdamisega. Õigekeel- sussõnaraamat sellist sõna ei tunne, kuid teema juurde tulles on proovitud näidata, et vallaga lepingulistes suhetes olevad volikoguliikmed on hakkama saanud millegi korruptiivsega. Aktiiv- sed opositsiooniliikmed on esitanud kaebusi nii politseile kui ka meediasse. Politsei ei ole korruptsiooni tuvastanud, kuna seda ei ole. Siinkohal soovin too- nitada, et Lääneranna vald on avatud valitsemisega kohalik omavalitsusük- sus ning selleks, et saada selgitusi huvi- pakkuvate teemade kohta piisab sellest, kui pöördute otse meie poole, olgu sel- leks siis päring paberkandjal või elekt- rooniliselt.
Vallavalitsusel ei ole midagi varjata – tõsi, dokumendiregistris on osa doku- mente ametkondlikuks kasutamiseks, mis on tingitud andmekaitseseaduse nõuete järgimisest, kuid ka nende sisuga on võimalik tutvuda delikaatseid isiku- andmeid mittekäsitledes.
Soovin Teile positiivseid aren- guid!
Lääneranna valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avalikud arutelud toimuvad järgmistel aegadel:
» 18.06 kell 18.00 Kõmsi Rahvamajas
» 19.06 kell 18.00 Lõpe klubis
» 20.06 kell 18.00
Varbla Rahvamaja väikeses saalis
» 21.06 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas
                

   1   2   3   4   5